Αποτελέσματα Πειραματικών Μετρήσεων

  • by

Εισαγωγή

Την περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Μαρτίου 2020, τοποθετήθηκαν δύο σταθμοί χαμηλού κόστους μαζί με έναν σταθμό ακριβείας (σταθμός αναφοράς), προκειμένου να ελεγχθεί το κατά πόσο μπορεί μία μετρητική διάταξη χαμηλού κόστους να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που η απαιτούμενη ακρίβεια στην μέτρηση των μεγεθών ποιότητας του αέρα δεν είναι πολύ υψηλή.

Τα αποτελέσματα αναλύονται παρακάτω.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του πειράματος κατέδειξαν ότι οι υπο-δοκιμή σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανταποκρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικά σε σχέση με τον σταθμό αναφοράς. Σημειώνουμε ότι οι τιμές που λήφθησαν από τους υπο δοκιμή σταθμούς, έχουν υποστεί μία επεξεργασία (post processing) εξομάλυνσης. Στο παρακάτω σχήμα οι τιμές που προέρχονται από αυτούς τους σταθμούς φαίνονται με μπλε και κόκκινο χρώμα, ενώ οι τιμές που προέρχονται από τον σταθμό αναφοράς είναι με πράσινο χρώμα.

Παρατήρηση 1: Οι τιμές αφορούν μόνο ΝΟ2. Αντίστοιχα αποτελέσματα ελήφθησαν και για τα υπόλοιπα μεγέθη (θερμοκρασία, υγρασία, CO, CO2, O2)

Παρατήρηση 2: Οι βυθίσεις που φαίνονται στο διάγραμμα στα δεδομένα του σταθμού αναφοράς σχετίζονται με στιγμιαία απώλεια της τάσης τροφοδοσίας. Προκειμένου να επανέλθει ο σταθμός σε κανονική λειτουργία, μετά την επανεκκίνηση, απαιτείται διάστημα κάποιων λεπτών.

Συμπεράσματα

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω πειράματα είναι ότι οι χαμηλού κόστους σταθμοί που δοκιμάστηκαν στο πείραμα, παρέχουν αρκούντως ικανοποητική ακρίβεια και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχετική ασφάλεια αντί των ακριβών σταθμών αναφοράς, όταν η απαιτούμενη ακρίβεια δεν είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *